Sr.No  Name of staff  Designation  Qualification  Photograph
1  Dr.Maruf  Fakirmohamad Shaikh  Principal

M.Sc(Geology)

M.Ed,Ph.D

SET (Education)

 shaikh-m-f
2 Smt.Asha Diwakar Kawane Asst.Prof.

M.Sc(Anal.Chem)

M.Ed,M.Phil (Edn)

M.A.(Sub.Commu.)

SET (Education)

 kawane-a-d
3 Mr.Sandip Daulat Suryawanshi Asst.Prof.

M.A. (Geography)

M.Ed ,

SET (Education)

 suryawanshi-s-d
4 Dr.Pramod Dagdurao Kale Asst.Prof.

M.A.(Mar. ,His.,Hin) M.Ed,M.Phil (Edn)

NET (Edu. & Mar.)

DSM

PH.D (EDUCATION)

 kale-p-d
5 Mr.Jape Yogeshwar Abasaheb Asst.Prof.

M.A.(Mar. ,His.) M.Ed

NET (Education)

 jape-y-a
6 Mrs.Kavita Dinesh Chavan Asst.Prof.

M.A.(Hin)

M.Ed

NET, SET (Education)

 chavan-k-d